Moncalvo.pl

Szanowni Państwo!

W związku z zamiarem podziału E-commerce Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366821 (dalej zwana "ECS"), Zarządy Spółek ECS oraz Moncalvo Holdings spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490483, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 4, poz. 1037, z późn. zm.) przygotowały Plan podziału, który zamieszczony jest poniżej.

Plan podziału E-commerce Services